Mentalisering

Engvang – Den Grønne Skole anvender en mentaliseringsbaseret tilgang i det pædagogiske arbejde. Mange af vores elever er udfordret i deres mentaliseringsevne, og har svært ved at forholde sig til sig selv og til andre, men jo mere de selv oplever at blive mødt mentaliserende, jo mere udvikles evnen til selv at være mentaliserende.

At mentalisere er at være opmærksom på mentale tilstande – tanker, følelser, ønsker m.m. hos os selv og hos andre – når en bestemt adfærd skal forstås eller forklares.  Vores mentale tilstande (det indre) er baggrunden for at forstå adfærden (det ydre). Mentalisering er beslægtet med empati og således en meget vigtig psykologisk og social kompetence.

At have sind på sinde

Det er tilknytningsteoretikeren Peter Fonagy, som har opfundet begrebet mentalisering – han definerer det helt kort som “at have sind på sinde”, og det betyder i praksis, at vi alle hver i sær har vores mentale billeder af omverdenen. Det mentale billede afspejler personens unikke perspektiver på en situation samt hans ellers hendes forestillingsevne i situationen.

I mentaliseringsprocessen ser man både egne og andres handlinger som udtryk for psykiske tilstande, hensigter og følelser. Man bearbejder sine følelser, reflekterer over dem, for at gøre dem meningsfulde.

Ikke alle er lige gode til at mentalisere. Evnen opbygges igennem tilknytningen og de oplevelser, barnet har i de tidlige omsorgs-relationer, der indlever sig og sætter ord i samspillet med barnet.

Det er først når barnet er omkring 4-5 år at evnen til opbygges. Nu kan barnet begynde at forstå, at de forskellige forestillinger og perspektiver, det selv har, ikke altid er identiske med andres forestillinger og perspektiver.

Hos mennesker med psykiske eller sociale problemer kan mentaliseringen være svag, ofte i stressede situationer. Lider man af angst, kan man opleve, at andre mennesker er fjendtlige. Omsorgssvigt og traumer hæmmer evnen til mentalisering.

STORM-modellen

På Engvang – Den Grønne Skole anvender vi STORM-modellen, der er en forkortelse for følgende behandlingsmæssige elementer: Sikkerhed, tænk Traumer, Opbyg evner, Ressourcer og Mentalisering. Modellen understreger således behovet for mentalisering som et grundlæggende element elevens miljø.

De voksne på skolen møder eleverne med ÅBENT- sind, der dækker over Åbenhed, Balance, Empati, Nysgerrighed og Tålmodighed. Vi forsøger i praksis at møde eleven uden fordomme, men med åbenhed overfor hvilke mentale tilstande og ubalancer, der ligger bag adfærden. Dette sker gennem respektfuld og oprigtig nysgerrighed og med stor tålmodighed og empati.