Støttekontaktpersonsordning med fokus på livsduelighed

Engvang – Den Grønne Skole tilbyder støttekontaktpersonsordning efter Servicelovens, §52, §76 og §85. Tilbuddet kan kun iværksættes med betalingstilsagn.

Indsats: Vores mål er at styrke borgerens trivsel og udvikling, så der opnås størst mulig livsduelighed og mindst mulig afhængighed af offentlig hjælp og forsørgelse.

Vi har fokus på, at borgeren integreres videst muligt i samfundet. I indsatsen er der derfor fokus på muligheder i borgerens lokale miljø, holdbare relationer og personlige kompetencer, der rækker udover professionelle og institutionelle relationer. Derfor tilbyder vi også samtaler med netværket, så der skabes bedre forståelser. 

Vi tilbyder stor fleksibilitet i forhold til tidspunkter for ydelsen, da alt relevant ikke ligger i dagtimerne.

Teoretisk afsæt: Vi arbejder ud fra SMART modellen med Specifikke, Målbare, Ambitiøse, Realistiske og Tidsbestemte mål, der udarbejdes sammen med borgeren og henvisende myndighed, og som danner ramme for evaluering og dokumentation af målene. Vores tilgang tager afsæt i den kognitive adfærdsterapi og mentaliserende tilgang.

Medarbejdere: Alle medarbejdere har relevant uddannelse, og der tilbydes supervision af ledelsen og ekstern supervisor. Der er tilknyttet en primær kontaktperson til brugeren. Der sørges for vikar i ferier.  

Aftale om ydelse:  De visiterede timer dækker over den samlede ydelse af timer sammen med borgeren, deltagelse i møder, dokumentation, telefonsamtaler, et månedligt socialt arrangement med spisning.

Der er tæt kontakt med visiterende socialrådgiver under hele indsatsen, og der afholdes som minimum opfølgningsmøder hver 6. måned. Dog kontaktes visiterende myndighed straks ved vigtige ændringer i borgerens liv.

Forud for opfølgningsmøder sendes en statusskrivelse således, at der fremadrettet kan justeres i indsatsen på et oplyst og dokumenteret grundlag.

Pris 2022: 450 kr. pr. time eksklusiv kørsel af borgeren samt øvrige aktiviteter.