Trivselsmåling

Til elevernes forældre


Information om den nationale trivselsmåling i folkeskolen.


Engvang – Den Grønne Skole gennemfører i perioden den 20. januar til den 20. marts 2023 den
årlige trivselsmåling i folkeskolen.
Derfor får du som forælder til et barn på skolen dette informationsbrev,
hvor du kan læse mere om, hvad trivselsmålingen er, og hvordan den bruges til at styrke trivslen i folkeskolen.


Hvorfor skal skolen lave en trivselsmåling?
Folkeskolelovens § 56 b fastslår, at alle folkeskoler skal gennemføre en årlig måling af elevernes trivsel med henblik på at følge og styrke udviklingen
i elevernes trivsel. De enkelte elevers svar bruges kun til at udføre statistiske og videnskabelige opgørelser og undersøgelser af elevers trivsel.


Hvad er trivselsmålingen?
Trivselsmålingen gennemføres ved, at eleverne udfylder et elektronisk
spørgeskema. Spørgeskemaet består af 40 spørgsmål til elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. klasse). Elever i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) får 20 mere enkle spørgsmål.
Hvilke spørgsmål indeholder spørgeskemaet?
Spørgsmålene er udformet på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe, og de dækker bl.a. elevernes generelle skoletrivsel, faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden.
Spørgeskemaerne kan ses her: Trivsel 0.-3. klasse og Trivsel 4.-9. klasse.
I de følgende afsnit kan du læse om, hvordan elevernes svar behandles.


Hvordan gennemføres trivselsmålingen?
Alle kommuner skal anvende et spørgeskemaværktøj, som Styrelsen for It
og Læring stiller til rådighed. Eleverne besvarer spørgeskemaet i klassen
som en del af undervisningen.
Eleven bruger sit Unilogin for at få adgang til spørgeskemaet. Eleverne
kan enten selv læse spørgsmålene eller få dem læst op.
Elevernes svar behandles sammen med elevens Unilogin og CPR-nummer,
skolenummer og klasse af Styrelsen for It og Læring til at danne statistiske
opgørelser til skolerne og til at følge udviklingen i trivslen i folkeskolen.

Er det frivilligt for eleven at besvare skemaet?
Nej. Trivselsmålingen gennemføres som en del af undervisningen, og alle
elever skal derfor deltage. Hvis der er spørgsmål, som eleven ikke vil svare
på, kan eleven benytte svarkategorien ’Jeg ønsker ikke at svare’.


Hvis eleven er forhindret i at deltage
Hvis en elev er fraværende den dag, målingen gennemføres, skal eleven
som udgangspunkt besvare spørgeskemaet på et andet tidspunkt.
Skoleledelsen er ansvarlig for, at der sættes tid af til, at alle elever får besvaret trivselsmålingen, hvis dette kan ske på et andet tidspunkt inden for den
fastsatte måleperiode. Det vil dog ikke have konsekvenser for den enkelte
elev, hvis vedkommende ikke får besvaret spørgeskemaet.


Hvem er dataansvarlig for trivselsmålingen?
Styrelsen for It og Læring er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med den obligatoriske trivselsmåling.
Rambøll er databehandler for Styrelsen for It og Læring i forbindelse med
indsamlingen af oplysningerne. Der er indgået en databehandleraftale med
Rambøll.


Hvem får adgang til de indsamlede oplysninger?
Det fremgår af folkeskolelovens § 56 b, at elevernes besvarelser udelukkende må bruges til at udføre statistiske og videnskabelige opgørelser og
undersøgelser af elevers trivsel. Den enkelte elevs besvarelse af spørgeskemaet må således ikke anvendes som grundlag for pædagogiske eller administrative handlinger i forhold til eleven.
Dette sikres bl.a. ved, at skolens lærere og andre, der arbejder med eleverne, ikke har mulighed for at se den enkelte elevs besvarelse.
Styrelsen for It og Læring indsamler, opbevarer og behandler elevernes besvarelser samt oplysninger fra skolen om elever, der ikke har deltaget i undersøgelsen. Her anvendes besvarelserne til statistiske analyser og forskning. Resultaterne fra trivselsmålingen er tilgængelige som statistiktabeller i
Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. Her kan skoler, kommuner og forældre følge, hvordan trivslen er på forskellige skoler og på landsplan. Det vil heller ikke her være muligt at se den enkelte elevs besvarelse.
Styrelsen for It og Læring opbevarer elevbesvarelserne, så længe der er behov for at følge og forske i udviklingen i elevernes trivsel.
Styrelsen for It og Læring kan som dataansvarlig videregive personoplysningerne til forskere og andre myndigheder. Der kan kun videregives til
brug for forskning og statistik, og kun hvis det er nødvendigt for modtagerens undersøgelse jf. databeskyttelseslovens § 10 og Datatilsynets retningslinjer herfor.

Personoplysninger fra trivselsmålingerne stilles kun til rådighed til analyser,
som foretages på forskerkonti hos Danmarks Statistik. Det betyder blandt
andet, at der kun er adgang til at analysere elevernes besvarelse i såkaldt
pseudonymiseret form, hvor Danmarks Statistik har erstattet elevens CPRnr. med et neutralt løbenummer.
Hvordan kan skolen bruge resultaterne, når skolen kun må se resultatet som statistiktabeller?
Da skolen ikke har adgang til den enkelte elevs besvarelse, kan der ikke på
baggrund af resultater fra trivselsmålingen opstilles mål for den enkelte
elevs trivsel. Men de oversigtstabeller, som skolen har adgang til på klasseog skoleniveau, giver skolen et godt overblik til at kunne følge, om der er
særlige udfordringer med trivslen på skolen og i de enkelte klasser. Resultaterne fra trivselsmålingen kan således indgå i skolens arbejde med at
fremme elevernes trivsel.


Hvilke rettigheder har du som elev/forælder?
Forældre eller elever har ikke ret til at få udleveret elevens besvarelse, når
eleven har besvaret spørgeskemaet. Hverken til at få slettet eller rettet i elevens besvarelse, efter den er afleveret. Der kan heller ikke gøres indsigelse
mod den statistiske anvendelse af besvarelserne.
Årsagen er, at elevernes svar på trivselsmålingen udelukkende må behandles i videnskabeligt og statistisk øjemed. Det betyder, at databeskyttelseslovgivningen sætter begrænsninger i den registreredes rettigheder i forhold
til at se, rette eller få slettet sin besvarelse.


Kontakt og klagemulighed
Du kan henvende dig til Børne- og Undervisningsministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO) Karsten Vest Nielsen på dpo@uvm.dk eller telefon
20167513, hvis du har spørgsmål om behandlingen af personoplysninger
eller spørgsmål om de rettigheder, man har som forælder eller elev i forbindelse med trivselsmålingen.
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dit barns personoplysninger i
forbindelse med trivselsmålingen, kan du henvende dig til Datatilsynet på
dt@datatilsynet.dk eller ved at udfylde Datatilsynets klageformular på
https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/klage-til-datatilsynet.
Hvor kan jeg få mere at vide?
https://www.uvm.dk/folkeskolen/test-evaluering-og-skoleudvikling/trivselsmaalinger kan du læse mere generelt om trivselsmålingerne.