Mobbepolitik

Dagligdagen er bygget op omkring et skema, nogle regler og en kultur båret på nærhed og samarbejde.

Fællesskaberne er i centrum

Mobning er det modsatte af fællesskab, og da Engvang- Den Grønne Skole sætter fællesskaberne i centrum, så er alle former for mobning totalt uacceptabelt.
Alt hvad jeg gør, påvirker andre og alt hvad andre gør, påvirker mig. Skolen skal været et godt sted at være for elever og medarbejdere.

Vores mål er, at skolen er et levende, udviklende og lærende miljø. Skolen skal være mobbefri, så elevernes energi kan bruges på læring og udvikling.

Definition af mobning

Vi definerer mobning som systematisk udelukkelse af en person eller personer fra gruppens fællesskab. Mobning kan have forskellige former, fx fysisk, psykisk, verbal eller digital, men budskabet er altid det samme. Den eller de, det går ud over, oplever, at de er udstødt fra fællesskabet.

Fakta om mobning

7% eller ca. hvert fjortende barn oplever at blive mobbet hver eneste uge hele skoleåret igennem. På Engvang – Den Grønne Skole skal dette tal være 0%.

Årsager til mobning i skolen

Når der forefindes mobning, er det et udtryk for, at elevernes arbejdsfællesskab i klassen og på skolen ikke fungerer optimalt. Mobning tvinger alle i klassen til at bruge energi på at undgå mere mobning eller på at fastholde en position ved hjælp af mobning.

Alle har forskellige grænser for, hvornår de kan føle sig krænket og forfulgt. Det er vigtigt at være opmærksom på denne spændvidde uden hverken at overdramatisere eller bagatellisere. Selv om der eksisterer definitioner på mobning, skal de aldrig bremse for, at man som voksen anerkender et barns oplevelse og følelser.

Det er aldrig den mobbedes skyld, og det er altid de voksnes ansvar at sikre en mobbefri skole!

De voksne rammesætter elevernes sociale liv

De ansatte har en central rolle, som rammesættere for elevernes trivsel og for at sikre sunde fælles sociale normer. Helt konkret skal de voksne modvirke mobning på Engvang – Den Grønne Skole ved at:

Mobbeforebyggende tiltag

Vi forebygger mobning ved dagligt at give nærhed, respekt og kompetencer, som fremmer em inkluderende, åben og nysgerrig kultur. Dette gøres ved at lægge vægt på en udviklende tone og god adfærd.
Påvirker fællesskaberne, så den enkelte elev både får mulighed for at udvikle egne resurser og medvirke til, at andre elever udvikler deres egne muligheder.
Arbejde for et arbejdsmiljø, der fremmer hjælpsomhed, samarbejde, tolerance og accept, så eleverne ikke alene skal bruge deres egen energi på skolearbejde, men også kan få del i den synergi, der opstår, når arbejdsfællesskabet er frigørende og positive for den enkelte.
Prioritere fællesskabsfremmende aktiviteter som aktivitetsdage, fælles spisning, og arbejde målrettet med FN’s Verdensmål, som rækker udover den enkelte.
Eleverne samarbejder på tværs af årgange og trin.
Hyppige pårørende arrangementer, så de voksne omkring eleverne lærer hinanden at kende, og skolen har ugentlig kontakt til hjemmene.
Der er et ligeværdigt samarbejde mellem alle ansatte.

Mobbefri skole

Samarbejdet mellem de voksne og eleverne bygger på gensidig respekt, empati og et demokratisk sindelag, men også på en assymetrisk magtrelation, da det altid er de voksnes ansvar at sikre en mobbefri skole.
De sociale kompetencer hos eleverne styrkes gennem en systemisk, systematisk og målrettet undervisningsindsats af lærere og pædagoger i samarbejde.
Der arbejdes bevist og målrettet med at opbygge et sprog og begrebsapparat, der fremmer åbenhed og dialog om trivsel og undervisningsmiljø.
Eleverne får en undervisning, der tager sigte på at give dem gode vaner, når de anvender net-baseret kommunikation.
sikre at skolens ordensregler er i overensstemmelse med vores værdier og med det forebyggende arbejde.

Tiltag ved mobning