Støttekontakt personsordning

Engvang – Den Grønne Skole tilbyder støttekontaktpersonsordning efter barnets lov §32 stk 1,2,3. §113. §114-116.
Derudover tilbyder Engvang – Den Grønne skole mentorordning under lov om aktiv beskæftigelse §167.

Fokus på livsduelighed

Indsats: Vores mål er at styrke borgerens trivsel og udvikling, så der opnås størst mulig livsduelighed og mindst mulig afhængighed af offentlig hjælp og forsørgelse. Vi tilbyder derfor inddragelse af netværket, så der skabes bedre forståelser enten i form af enkelte samtaler eller i form af familievejledning eller behandling. 

Vi har fokus på, at borgeren integreres videst muligt i samfundet. I indsatsen er der derfor fokus på muligheder i borgerens lokale miljø, holdbare relationer og personlige kompetencer, der rækker udover professionelle og institutionelle relationer.

Vi tilbyder fleksibilitet i forhold til tidspunkter for ydelsen, da alt relevant ikke ligger i dagtimerne.

Teoretisk afsæt

Vi arbejder ud fra SMART modellen med Specifikke, Målbare, Ambitiøse, Realistiske og Tidsbestemte mål, der udarbejdes sammen med borgeren og henvisende myndighed, og som danner ramme for evaluering og dokumentation af målene. Vores tilgang tager afsæt i den kognitive adfærdsterapi og mentaliserende tilgang.

Medarbejdere
Alle medarbejdere har relevant (videre-)uddannelse, og der tilbydes supervision af ekstern supervisor. Der er tilknyttet en primær kontaktperson til brugeren. Der sørges for vikar i ferier.  

Aftale om ydelse 
De visiterede timer dækker over den samlede ydelse af timer sammen med borgeren, deltagelse i møder, dokumentation, telefonsamtaler og et månedligt socialt arrangement med spisning.

Der er kontakt med visiterende socialrådgiver under hele indsatsen, og der afholdes som minimum opfølgningsmøder hver 6. måned. Visiterende myndighed kontaktes ved vigtige ændringer i borgerens liv.

Forud for opfølgningsmøder sendes en statusskrivelse således, at der fremadrettet kan justeres i indsatsen på et oplyst og dokumenteret grundlag.