Vedtægter elevrådet

Dagligdagen er bygget op omkring et skema, nogle regler og en kultur båret på nærhed og samarbejde.

Vedtægter for elevrådet Engvang – Den Grønne Skole

§1 Elevrådets formål

1.1. Elevrådets formål er at varetage elevernes interesser.

1.2. Elevrådet skal arbejde for, at skolen er et trygt sted for alle elever.

1.3. Elevrådet skal arbejde for, eleverne får de bedst mulige rammer for undervisning og frikvarterer.

1.4. Elevrådet skal sikre eleverne størst mulig indflydelse på skolen.


§2 Elevrådets sammensætning

2.1. Elevrådet består af en eller to repræsenterer fra hver klasse.

2.2. Der er mødepligt til elevrådet.

2.3. Alle repræsentanter af elevrådet har tale- og stemmeret.


§3 Valg til elevrådet

3.1. Alle skolens har opstillingsret til elevrådet.

3.2. Repræsentanter for elevrådet vælges for ½ år.

3.3. I tilfælde af flere kandidater, da afholdes der kampvalg.

3.4. Elevrådet vælges i september og februar måned.

3.5. Afstemninger kan afholdes hemmeligt.


§4 Forretningsorden

4.1. Elevrådsrepræsentanterne og kontaktlærerne for elevrådet har til ansvar at formidle kontakten mellem elevrådet og klasserne.

4.2. Elevrådsrepræsentanterne skal 1 gang månedligt indsamle punkter til elevrådet.

4.3. 1 uge efter hvert elevrådsmøde er der udarbejdet referat, som hænges op i klasserne.

4.4. Elevrådsmøderne ledes af elevrådsformanden og den primære kontaktlærer for elevrådet.

4.5. Referat fra elevrådsmøder laves af daglig leder og lægges op på skolens hjemmeside.

4.6. Alle elevrådsmedlemmer skal kende datoen for næste elevrådsmøde seneste 5 dage før afholdelse af næste møde.


§5 Arbejdsopgaver

5.1. Elevrådet kan arbejde med alle aspekter omkring deres skolehverdag.

5.2. Elevrådet må ikke behandle enkelte elevers skolemæssige eller personlige forhold.

5.3. Elevrådet medvirker aktivt, når der skal afholdes arrangementer på skolen.


§6 Økonomi

6.1. Skolen fastsætter et beløb til elevrådets arbejde.

6.2. Elevrådet laver i samarbejde med kontaktlærer og den daglige leder budget for ønskede tiltag.

6.3. Elevrådet laver i samarbejde med kontaktlærer og den daglig leder årsregnskab.


§7 forplejning

7.1. Der serveres altid sodavand og andet lækkert til elevrådsmøderne

7.2 Indkøb går på skift mellem elevrådsrepræsentanterne