Menneskesyn

Der undervises som udgangspunkt i fuld fagrække med fokus på at tage folkeskolens afgangsprøver. Skemaerne tilrettelægges ud fra UVM’s vejledende timetal, trinmål og med synlige læringsmål.

Menneskesyn – grundlæggende tilgang

Alle elever har talenter og potentialer, som de gerne vil styrke og udvikle – og alle har behov for at indgå i sociale sammenhænge.

Alle elever har brug for at være i et overskueligt miljø, hvor de kan føle sig trygge. Den første periode efter skoleopstart er meget sårbar, da eleven skal opnå tillid til, at denne skole ønsker og formår at skabe en tillidsfuld og meningsfuld ramme og hverdag.

Engvang – Den Grønne Skoles udgangspunkt er at hjælpe eleven til at etablere tryghed i forhold til sine primære voksne og undervisere og opleve skolen som et sikkert og dejligt sted at være.

Ud fra elevens behov kan rammen tilpasses individuelt. Samtidig er skolens fokusmål at hjælpe og støtte eleverne i at indgå i sociale sammenhænge og fællesskaber, så de ikke oplever sig isolerede. Vi arbejder med social træning, fælles aktiviteter og klasseundervisning i det tempo, eleven kan overkomme, men hele tiden med fokus på UVM’s faglige læringsmål.

Engvang- Den Grønne Skole bygger på troen på attraktive fællesskaber, hvor der gives plads og hensyn til den enkelte. I rammer præget af tryghed og rummelighed skabes grundlaget for gensidig forståelse, og modet til at deltage positivt i og tage ejerskab for fællesskabet fremmes.

Alt hvad jeg gør, påvirker andre og alt hvad andre gør, påvirker mig.

En fællesskab defineres af de relationer og interaktioner, der foregår mellem gruppens individer, og alle er medspillere i forhold til det, der opstår i gruppen. Samtidig påvirker det, der opstår i gruppen, individet.

En fællesskab er således en dynamisk størrelse, hvor kontekst, samspil og individ hele tiden skaber og påvirker hinanden. Derfor har vi på Engvang – Den Grønne Skole opmærksomheden rettet mod gruppernes dynamikker som et væsentligt element i støtten til den enkelte elev. Målet er at skabe tilhørsforhold, forståelse for samspillet med andre, muligheden for at få venner, samt forståelse for egen påvirkning og ansvar for fællesskabet.

Det er grundlæggende for Engvang – Den Grønne Skole, at eleverne, inden for skolens og gruppens rammer, indbydes til medindflydelse, og at de voksne tør stille sig åbne, nysgerrige og imødekommende over for elevernes forslag og intentioner. Derfor er elevrådet en central aktør på Engvang – Den Grønne Skole.

Eleverne mødes anerkendende i deres selvforståelse, men også med nysgerrighed (Hvordan det?) og med en åben invitation til, at forforståelsen bliver udfordret (Måske kan det være anderledes?).

Engvang – Den Grønne Skole skal opleves som en samarbejdspartner for elevernes forældre eller forældrerepræsentanter, og de skal fra første færd opleves som en støtte og ikke som en yderligere belastning.

Det fælles mål er at skabe trivsel og gode udviklingsbetingelser hele vejen rundt om eleven. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet har en smittende og positiv forstærkende effekt på alle, og det er en forudsætning for, at dagbehandlingstilbuddet og hjemmet i fællesskab kan skabe tryghed og motivation hos eleven.

Et tæt og tillidsfuldt samarbejde skal sikre fælles forståelser for og indsigt i de forskellige parters roller og for de forskellige indsatser i barnets eller den unges liv, samt være en kilde til gensidig sparring med plads til at stille sig undrende.

Balancen mellem Individ og fællesskab

Vi tager afsæt i en psykodynamisk forståelse af grundlæggende skismaer i menneskets behov for på en og samme tid at være individ med særegne egenskaber (behov, opfattelser) og for at være en del af fællesskaber, hvor kompromis og tilpasning er en nødvendighed.

I mødet med eleverne rummer vi, at der er behov for at blive set og imødekommet som individ og et behov for at indgå i meningsfulde fællesskaber. I skolens praksis tilgodeses behovene i måden undervisningen, pædagogikken og rammerne tilrettelægges på for at øge den gensidige forståelse og oplevelse af såvel individualitet som egalitet.

Nogle elever vil grundet deres udviklingsbetingelser have sværere ved at balancere mellem hensynet til sig selv og hensynet til fællesskabet. På Engvang – Den Grønne Skole tilbyder vi eleverne i et mentaliserende miljø, hvor vi gøder jorden for, at eleverne lærer At kunne se sig selv udefra og forstå andre indefra.

Balancen mellem Stabilitet og forandring

Engvang – Den Grønne Skole er opmærksom på balancen mellem behovet for at opleve tryghed og stabilitet og behovet for at blive udfordret.

Vi er tydelige og opmærksomme på, når aktuelle aktiviteter rummer udfordringer for eleven. I praksis forbereder og planlægger vi i samarbejde med eleven de næste skridt frem. Her står eleven aldrig alene, men har altid en aftale og plan for hjælp og støtte, hvis behovet opstår. Vi evaluerer løbende sammen med eleven med fokus på såvel succeser som erfaringer med det, der viste sig svært i situationen – for at finde fremtidige handlestrategier, fremelske selvstændighed og opleve forandring hos sig selv.

Selvforståelse og redskaber til at håndtere egne vanskeligheder

I Engvang – Den Grønne Skole arbejdes der målrettet med at hjælpe eleverne til størst mulig selvforståelse og udvikling af strategier til at kunne håndtere psykosociale og diagnostiske vanskeligheder.

Når det kan fremme og understøtte elevens udvikling tilbyder vi psykoedukation som en del af behandlingstilbuddet.

I praksis møder vi eleven ud fra individuelle behov, og vi tilpasser i samarbejde med eleven og hjemmet løbende indsatsen til elevens udvikling. I første omgang er der fokus på at finde fælles måder og lave aftaler, der øger elevens mulighed for udvikling og deltagelse i skolens hverdag. I takt med at eleven og skolen sammen får et fælles erfaringsgrundlag og forståelse for den pågældende elevs potentiale for håndtering af egne udfordringer, arbejdes der på at få dette konkretiseret til brugbare strategier og værktøjer for eleven.

Et element i denne proces er udvikling af mere nuancerede selvforståelser og selvindsigter – herunder accept af og evner til at kunne bede om relevant hjælp og støtte med henblik på at kunne fungere med størst mulig selvhjulpenhed.