Undervisning

Der undervises som udgangspunkt i fuld fagrække med fokus på at tage folkeskolens afgangsprøver. Skemaerne tilrettelægges ud fra UVM’s vejledende timetal, trinmål og med synlige læringsmål.

Dagbehandling

Engvang – Den Grønne Skole er et behandlings- og specialundervisningstilbud, som tilbyder undervisning fra 0. – 10. klasse samt mulighed for et ekstra modningsår eller STU.

Undervisningen er af høj faglig kvalitet sådan, at alle elever modtager en undervisning, der er tilpasset deres faglige niveau og læringsstile. Vi har en undersøgende tilgang til hver enkelt elev, der i samspillet med lærerne løbende opklarer og udvikler, hvordan undervisningen bedst kan tilrettelægges. Samtidig har vi som underliggende mål at fremme elevernes evner til at indgå i sociale sammenhænge med fokus på gensidig hensynstagen og kompromis. Derfor arbejdes der henimod, at mest muligt af undervisningen foregår inden for gruppen, så eleven oplever at indgå i forpligtende fællesskaber.

Behovet for at være skærmet fra fællesskabet og behovet for 1:1 undervisning kan for den enkelte elev variere over tid, være forskellig fra fag til fag samt opstå i løbet af en skoledag. Skolens rammer er indrettet med flere rum, hvilket giver mulighed for at blive skærmet fra, men alligevel være fysisk ”på kanten af” fællesskabet.

Vi gør meget ud af, at skoledagen og de enkelte lektioner er overskuelige for eleverne. Ud over ugeskemaer bliver dagens program hver morgen præsenteret for gruppen. Nogle elever kan have behov for, at der yderligere bliver udarbejdet individuelle skemaer og planer for at opnå det fornødne overblik og tryghed til at kunne deltage.

I undervisningen anvendes der både digitale platforme samt fysiske bogsæt. Brugen af skolens og lokalområdets udenomsarealer inddrages videst muligt i undervisningen, så bevægelse og praktiske færdigheder integreres.

Vi tager på ture/ekskursioner/lejrture under hensyn til elevgruppens robusthed i forhold til at kunne agere uden for skolens rammer, primært som en del af faglige forløb, men også med mulighed for at få gode oplevelser sammen.

Skolen låner lokaler til idræt i Hagested Hallen og fysik/kemi undervisning på den lokale folkeskole, Bjergmarkskolen.

Modningsår – 12. skoleår

I henhold til Folkeskoleloven §4, stk. 2, så tilbyder Engvang – Den Grønne Skole mulighed for et modningsår til elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte, undervisning i 12 år. Eleven vil på det 12. skoleår kunne gå op til folkeskolens prøver i Engvang – Den Grønne Skoles regi.

STU – Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

I en STU på Engvang – Den Grønne Skole arbejder vi med at udvikle elevernes individuelle faglige, sociale og personlige kompetencer.

En STU indeholder såvel praktisk som boglig dygtiggørelse på Engvang – Den Grønne Skole.

STU-elever på Engvang – Den Grønne Skole profiterer af at være tilknyttet et miljø med mulighed for faglig, social og personlig udvikling gennem deltagelse i skolens aktiviteter kombineret med støtte og hjælp til at udforske og afprøve særlige interesser og praktikker.

Engvang – Den Grønne Skole støtter STU eleverne i at tage udvalgte afgangsprøver, eksempelvis målrettet de karaktermæssige kriterier, som er opsat på ungdomsuddannelserne. Støtten består i undervisning og støtte til lektier og opgaver, samt støtte til gennemførelse af eksamener og prøver gennem VUC.

Tilknytningen til skolen danner base for social integration og færdigheds-træning

Der er fokus på ADL, kompetenceudvikling og selvhjulpenhed med henblik på overgangen til voksenlivet.
Der arbejdes pædagogisk og behandlingsmæssigt med at støtte den unge i udvikling af strategier til at imødekomme egne vanskeligheder og udfordringer, samt at øve sig i at anvende strategierne uden for skolens rammer.
I praktikforløb får eleverne mulighed for at knytte bånd til erhvervslivet, men også at afprøve og afklare individuelle interesseområder og styrker. Når STU´en foregår uden for skolens fysiske rammer, sker dette i tæt samarbejde og med den nødvendige støtte fra skolens ansatte, der sikrer løbende opfølgning og evaluering.

PPR – Pædagogisk – Psykologisk – Rådgivning

Heri indgår aftale om samarbejde om rådgivning til Engvang – Den Grønne Skole via kommunens PPR-psykolog og læringskonsulenter i forhold til stedets behandlings- og undervisningsmæssige tiltag for de enkelte elever. PPR kommer efter aftaler ud på Engvang – Den Grønne Skole og laver observationer, giver feedback og rådgivning.

Der afholdes årlige elevkonferencer, og PPR-psykologen udarbejder årligt en PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) eller PPU (Pædagogisk Psykologisk Udtalelse) af de enkelte elever med deres faglige vurdering af tilbuddets indsats og holdbarhed.

PPR er ligeledes med i forhold til indstillinger til psykologisk udredning i børnepsykiatrien.

PPR deltager efter aftale på statusmøder.

Diverse

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Sikrer vejledning af de ældste elever i forhold til uddannelsesmuligheder.
Uddannelsesparathedsvurderinger.
Målgruppevurderinger i forhold til STU.
Deltager på statusmøder ved ønske for elever på 8. og 9. klassetrin.

Skoletilsyn
Holbæk Kommunes undervisningstilsyn varetager tilsynet med skole- og dagbehandlingstilbuddet, hvor der er fokus på tilbuddets opfyldelse af undervisningsministeriets krav og retningslinjer. Dette foregår 2 gange årligt.

Lokal folkeskole og idrætshallen i Hagested
Engvang – Den Grønne Skole er tilknyttet den lokale prøveafholdende folkeskole og 10. klassecenter. Prøverne afholdes fysisk på Engvang – Den Grønne Skole.

Engvang – Den Grønne Skole låner lokaler til undervisning i fysik/kemi på den lokale folkeskole og lejer idrætshallen i Hagested.