Visitation

Et visitationsforløb kan variere fra kommune til kommune, men forløber som udgangspunkt således:

  • Elevens sagsbehandler og den lokale PPR psykolog indstiller eleven til en bevilling til et behandlingstilbud på Engvang – Den grønne Skole.
  • Sagen sendes til kommunens visitationsudvalg, som tager stilling til, om eleven skal henvises til et behandlingstilbud og om det skal være Engvang – Den grønne Skole.
  • Er visitationsudvalget enige i, at Engvang – Den grønne skole er det rette tilbud, kontakter sagsbehandler dagbehandlingstilbuddet, og elevens papirer sendes til dertil.
  • Engvang – Den grønne Skoles visitationsudvalg tager herefter stilling til, om eleven kan starte i tilbuddet.
  • Hvis både kommune og dagbehandlingstilbud er enige, udfærdiger dagbehandlingstilbuddet en kontrakt, som sendes til den visiterende kommune.
  • Sagsbehandler og forældre inviteres til et møde på dagbehandligstilbuddet og herefter afholdes et indskrivningsmøde.
  • Eleven starter i dagbehandlingstilbuddet så snart de formelle papirer er på plads.
  • Tre måneder efter opstart afholdes der et opfølgende møde med sagsbehandler og forældre.

Der laves aftale med visiterende kommune om behovet for løbende opfølgning og møder. 

Der afholdes dog  minimum 1 årligt statusmøde, hvortil dagbehandlingstilbuddet udarbejder en elevplan eller uddannelsesplan.