Til pårørende og elever

En byskole, der giver et bæredygtigt fundament for udvikling og fremtidstro.

Engvang – Den Grønne Skole

Behandlings- og specialundervisningstilbud

En byskole, der giver et bæredygtigt fundament for udvikling og fremtidstro.

Engvang – Den Grønne Skole tilbyder undervisning fra 0. – 10. klassetrin samt STU for elever, der har behov for et behandlingsorienteret tilbud og særligt tilrettelagt undervisning for at kunne profitere af deres skolegang.

Engvang – Den Grønne Skole ligger få minutters gang til Holbæk Fælled, der er et fantastisk område med muligheder for fysiske aktiviteter og med adgang til biotoper og uplejet natur.

På Engvang – Den Grønne Skole bliver eleverne mødt af fagligt og menneskeligt kompetente voksne, der støtter eleverne under hensyn til deres specifikke psykosociale udfordringer og diagnostiske vanskeligheder.

Skolen tilbyder undervisning i fuld fagrække med mulighed og forventning om, at eleverne tager folkeskolens afgangseksamener.

Undervisning og behandling er for os hinandens forudsætninger, da faglige succeser skaber bedre selvværd, og en effektiv og målrettet behandling frigør energi til faglig udvikling, så vi er ambitiøse!

Dagligdag – attraktive fællesskaber med plads til den enkelte

Skoledagene er fra kl. 08.00- 15.00 mandag til onsdag og 08.00-14.00 torsdag og fredag. På Engvang – Den Grønne Skole bliver alle elever tilknyttet en gruppe, der er sammensat ud fra faglige og sociale hensyn.

Hverdagen

I de enkelte grupper ser skemaerne forskellige ud, men en række elementer er fælles.

1.

Modtagelse af den enkelte

Vi står klar til modtagelse af eleverne, når de møder ind om morgenen, hvor der tilbydes the og morgenmad.

2.

Samling i gruppen

Vi vil benytte os af det pædagogiske værktøj skalering, hvor der sættes fokus på den enkeltes dagsform. Vi appellerer til åbenhed, da eleverne herigennem bliver mere lydhøre for hinandens tanker og udfordringer. Dermed behøver eleverne ikke bruge energi på at gætte hinandens humør og sindstilstande – og alle har mulighed for at opleve sig set og hørt. Dagens program gennemgås.

3.

Undervisning

Lektionerne er af 45 minutters varighed.

4.

Pauser

Der er større frikvarterer i løbet af dagen. Øvrige pauser lægges ud fra hensyn til den aktuelle aktivitet og elevernes behov. Individuelle pauser bruges med fokus på at få det fornødne overskud til at genindtræde i undervisningen.

5.

Frokost

Hver dag kl. 12 vil der blive serveret sund frokost. Frokostmåltidet er varieret efter årstiden og består typisk af en bæredygtig kold- eller varm ret med salat. Frokosten tilberedes i samspil mellem elever og ansatte.

6.

Behandlingsmæssige samtaler

Skemalægges ugentligt for at lære eleven at strukturere og behovsudsætte, ligesom der skal være tid mellem seancerne for at øve sig i det aftalte. Akutte behov tages selvfølgelig på dagen.

Bæredygtighed i mere end én forstand

Engvang – Den Grønne Skole har bæredygtighed som pejlemærke – i alle livets sfærer. Skoles opgave er at udvikle eleverne fagligt og sikre, at de bliver personligt og socialt rustet til at træde ud i (voksen-)livet.

I undervisningen har vi fokus på grøn vækst og natur i byen gennem projekter med eks. vertikale haver og eksperimenter med solenergi.

Vi ønsker at blive certificeret som sted, der arbejder målrettet med FN’s verdensmål for herigennem at uddanne demokratiske og miljøbevidste unge mennesker.

Plads til den enkelte og fokus på fællesskab

Skolen tilbyder en ramme, der er præget af fleksibilitet og fokus på at tilpasse de undervisnings- og behandlingsmæssige tilgange til den enkelte elevs behov og udfordringer. Vi lægger vægt på at støtte eleven i at kunne indgå i sociale fællesskaber, der bygger på gensidig respekt, rummelighed og ansvar.

Nærhed og gode relationer
Vi er et lille sted med max. 60 elever, hvilket sikrer nærhed, et indgående kendskab til eleverne og deres bagland og et trygt miljø. Parametre der er væsentlige, når der skal skabes de altafgørende relationer mellem alle involverede parter.

Skole-hjem-samarbejde
Der er mange aktører i elevernes liv, og store forskelle i de relationer, roller og funktioner de enkelte har i elevernes hverdag, hvilket kræver klare roller og tæt samarbejde. Vi insisterer på:

Løbende kontakt i hverdagen om barnets udvikling og trivsel i dagbehandlingstilbuddet og i hjemmet.
Kontakt via kommunikationsplatforme, mails og telefonsamtaler
Statusmøder, hvor der aftales mål for behandlingen og undervisningen for eleven
Udvidede samarbejdsmøder en gang månedligt
Kurser (diagnoseforståelse, mentalisering, pårørendeperspektiv)
Sociale arrangementer

Målgruppe

Engvang – Den Grønne Skole er skabt til elever, der har svært ved at indgå i ordinære skoletilbud, og ofte har de været gennem skoleforløb præget af fravær og skoleskift. Resultatet er ofte, at eleverne har udviklet uhensigtsmæssige adfærds- og tankemønstre om dem selv og det at gå i skole.

Vores målgruppe omfatter elever med forskellige udfordringer, herunder:

Behandling og pædagogik

Vores arbejde baseres på teorierne bag evidens baserede pædagogikker og behandlingsformer, som:

Digitale hjælpemidler

Engvang – Den Grønne Skole stiller krav om, at alle ansatte har eller aktivt tilegner sig indgående kendskab til anvendelse af digitale hjælpemidler, som kan understøtte udviklingen hos elever med dysleksiske-, udviklings- eller opmærksomhedsproblemer.

Vi stiller computer til rådighed for alle i skoletiden.

Diverse

PPR, UU-vejledning, brobygning og praktikker
Vi har tæt samarbejde med Holbæk Kommune, der bidrager med konsultativ bistand, og som overvåger, at undervisningskvaliteten lever op til gældende standarder.

Alle elever opfordres til at deltage i brobygningsforløb og praktikker, så deres udsyn og fremadrettede uddannelses- og erhvervsvalg udvikles.

Skolen er godkendt af Holbæk Kommune, der fører tilsyn.

Pasning uden for normal åbningstid
Der tilbydes pasning uden for normal åbningstid på skoledage samt 3 uger i sommerferien, hvis der opstår efterspørgsel for dette, og såfremt kommunen accepterer foranstaltningen.

Etisk og forretningsmæssigt princip
Skolen bygger på det grundprincip, at aktiverne forbliver i skolen til gavn for eleverne. Det må aldrig blive et fokus at generere størst mulig profit.

Overskud skal derfor bruges på eleverne, udvikling af skolen og dens tilbud.