Skole-hjem-samarbejde

Engvang – Den Grønne Skoles elevgruppe rummer både hjemmeboende og anbragte børn.

Kognitiv adfærdsterapi PPR – Pædagogisk – Psykologisk – Rådgivning

Indsats: Vores mål er at styrke borgerens trivsel og udvikling, så der opnås størst mulig livsduelighed og mindst mulig afhængighed af offentlig hjælp og forsørgelse. Vi tilbyder derfor inddragelse af netværket, så der skabes bedre forståelser enten i form af enkelte samtaler eller i form af familievejledning eller behandling. 

Vi har fokus på, at borgeren integreres videst muligt i samfundet. I indsatsen er der derfor fokus på muligheder i borgerens lokale miljø, holdbare relationer og personlige kompetencer, der rækker udover professionelle og institutionelle relationer.

Vi tilbyder fleksibilitet i forhold til tidspunkter for ydelsen, da alt relevant ikke ligger i dagtimerne.

Hjemmeboende børn

Som forældre til hjemmeboende børn har man ofte oplevet at stå alene med udfordringen at få barnet i skole. Ofte har forældrene måtte påtage sig mange roller ud over forældrerollen i bestræbelserne på at gøre noget ved de omstændigheder, der skaber forhindringer for barnets lyst og motivation for at komme i skole.

Engvang – Den Grønne Skole tilbyder et samarbejde, som fra første færd bliver en støtte for forældrene, så de har mulighed for at nedtone deres mange roller, så de kan opleve mindre systemstress for at kunne koncentrere deres energi om at være forældre til deres barn og eventuelle søskende.

Klare roller og tæt samarbejde

Engvang – Den Grønne Skole har et tæt samarbejde med forældrene om indsatsen, og der lægges stor vægt på løbende kontakt og vidensdeling. Et godt samarbejde mellem dagbehandlingstilbud og hjem har smittende og positiv forstærkende effekt på alle, og det er en forudsætning for, at skolen og hjemmet i fællesskab kan skabe sammenhæng, tryghed og motivation hos eleven.

Vi anser forældrene som eksperter på deres egne børn, og vi opfatter os selv som specialiserede fagpersoner i forhold til de særlige udfordringer, eleverne har.

Vi tilstræber at sætte os bedst muligt ind i de enkelte forældres behov ud fra en viden om, at forældrene har brug for en afstemt, individuel tilgang fra skolen.

Det er vigtigt med løbende afstemning af forventninger med forældrene, så det bliver tydeligt, hvad der er dagbehandlingstilbuddets ansvar, og hvad der er forældrenes og kommunens ansvar i forhold til at sikre trivsel og udvikling. Dette evalueres i fællesskab mellem forældre, sagsbehandlere og Engvang – Den Grønne Skole.

Engvang – Den Grønne Skole har ansvaret for skoleundervisningen, dagbehandlingen og kontakten til kommunen og er medansvarlige for skabelsen af et godt samarbejde.

Kontaktformer

Løbende kontakt i hverdagen om barnets udvikling og trivsel i skole- og dagbehandlingstilbuddet og i hjemmet.

Kontakt via kommunikationsplatforme, mails og telefonsamtaler

Statusmøder, hvor der aftales mål for behandlingen og undervisningen for eleven.

Forældresamtaler, når der er behov for afklaring og støtte til forældrene omkring udviklingsstrategier.

Kurser for forældregruppen (diagnoseforståelse, mentalisering, pårørendeperspektiv) Sociale arrangementer

Anbragte børn

For anbragte børn og unge varetages forældrerollen i forhold til elevens daglige skolegang primært af fagpersonalet eller plejeforældrene de pågældende steder.

Skolen har fokus på, at der foregår en løbende forventningsafstemning og gensidig forståelse for roller og ansvarsfordeling i indsatsen for eleven. Der forventes og prioriteres tæt kontakt med vidensdeling og udveksling af erfaringer og oplevelser med barnet eller den unge i skole- og dagbehandlingstilbuddet og anbringelsesstederne for at koordinere og skabe sammenhæng i indsatsen for barnet eller den unge.

Forældre, der har forældremyndigheden, kan til enhver tid tage kontakt til deres barns dagbehandlingstilbud for at orientere sig om deres barns skolegang og trivsel.

Engvang – Den Grønne Skole ønsker at bidrage til, at relationen mellem eleverne og deres forældre styrkes og udvikles mest muligt under hensyn til relationens belastningsgrad.