Til sagsbehandlere og skoleledere

En byskole, der giver et bæredygtigt fundament for udvikling og fremtidstro.

Engvang – Den Grønne Skole

En byskole, der giver et bæredygtigt fundament for udvikling og fremtidstro

Vi har skabt en virksomhed, hvor aktiverne forbliver i virksomheden til gavn for eleverne. Vores formål må aldrig blive at generere størst mulig profit, hvilket gør, at vi sikrer høj kvalitet til færre penge.

Engvang – Den Grønne Skole tilbyder undervisning fra 0. – 10. klassetrin for elever, der har behov for et behandlingsorienteret tilbud og særligt tilrettelagt undervisning for at kunne profitere af deres skolegang.
Skolens centrale placering i Holbæk med gode transportmuligheder giver eleverne mulighed for at være selvtransporterende og dermed mere selvhjulpne.

Engvang – Den Grønne Skole ligger få minutters gang til Holbæk Fælled, der er et fantastisk område med muligheder for fysiske aktiviteter og med adgang til biotoper og uplejet natur.

På Engvang – Den Grønne Skole bliver eleverne mødt af fagligt og menneskeligt kompetente voksne, der støtter eleverne under hensyn til deres specifikke psykosociale udfordringer og diagnostiske vanskeligheder.

Skolen tilbyder undervisning i fuldfagrække med mulighed og forventning om at eleverne tager folkeskolens afgangseksamener.

Undervisning og behandling er for os hinandens forudsætninger, da faglige succeser skaber bedre selvværd, og en effektiv og målrettet behandling frigør energi til faglig udvikling, så vi er ambitiøse!

Bæredygtighed i mere end én forstand

Engvang – Den Grønne Skole har bæredygtighed som pejlemærke – i alle livets sfærer. Skoles opgave er at udvikle eleverne fagligt og sikre, at de bliver personligt og socialt rustet til at træde ud i (voksen-)livet.

I undervisningen har vi fokus på grøn vækst og natur i byen gennem projekter med eks. vertikale haver og eksperimenter med solenergi.

Vi ønsker at blive certificeret som sted, der arbejder målrettet med FN’s verdensmål for herigennem at uddanne demokratiske og miljøbevidste unge mennesker.

Plads til den enkelte og fokus på fællesskab

Skolen tilbyder en ramme, der er præget af fleksibilitet og fokus på at tilpasse de undervisnings- og behandlingsmæssige tilgange til den enkelte elevs behov og udfordringer. Vi lægger vægt på at støtte eleven i at kunne indgå i sociale fællesskaber, der bygger på gensidig respekt, rummelighed og ansvar.

Nærhed og gode relationer
Vi er et lille sted med max. 60 elever, hvilket sikrer nærhed, et indgående kendskab til eleverne og deres bagland og et trygt miljø. Parametre der er væsentlige, når der skal skabes de altafgørende relationer mellem alle involverede parter.

Skole-hjem-samarbejde
Der er mange aktører i elevernes liv, og store forskelle i de relationer, roller og funktioner de enkelte har i elevernes hverdag, hvilket kræver klare roller og tæt samarbejde. Vi insisterer på:

Målgruppe

Engvang – Den Grønne Skole er skabt til elever, der har svært ved at indgå i ordinære skoletilbud, og ofte har de været gennem skoleforløb præget af fravær og skoleskift. Resultatet er ofte, at eleverne har udviklet uhensigtsmæssige adfærds- og tankemønstre om dem selv og det at gå i skole.

Vores målgruppe omfatter elever med forskellige udfordringer, herunder:

Behandling og pædagogik

Vores arbejde baseres på teorierne bag evidens baserede pædagogikker og behandlingsformer, som:

Digitale hjælpemidler

Engvang – Den Grønne Skole stiller krav om, at alle ansatte har eller aktivt tilegner sig indgående kendskab til anvendelse af digitale hjælpemidler, som kan understøtte udviklingen hos elever med dysleksiske-, udviklings- eller opmærksomhedsproblemer.

Vi stiller computer til rådighed for alle i skoletiden.

Diverse

Holbæks PPR-betjening af elever på Engvang – Den Grønne Skole omfatter blandt mere:

Alle elever opfordres til at deltage i brobygningsforløb og praktikker, så deres udsyn og fremadrettede uddannelses- og erhvervsvalg konstant udvikles.

Ydelser og Takser
Er tilgængelige på vores hjemmeside, ligesom I altid er velkomne til at kontakte skoleleder Jesper Rasmussen.

Pasning uden for normal åbningstid
Der tilbydes pasning uden for normal åbningstid på skoledage samt 3 uger i sommerferien, hvis der opstår efterspørgsel på dette.

Ved pasning udenfor normal åbningstid er der en særskilt takst, der opkræves sammen med taksten for behandling.

Vi tilbyder særlige faglige forløb i sommerferien uden yderligere merbetaling.